Kyocera Document Solutions เปิดตัวแบรนด์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทสำหรับปีต่อไป

Kyocera Document Solutions Inc. ได้ประกาศในวันนี้ถึงการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์

การเปิดตัวแบรนด์ใหม่ จะสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของ Kyocera Document Solutions ในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสของเศรษฐกิจดิจิทัลของโลก เป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นขององค์กรในการช่วยลูกค้าในด้านการจัดการข้อมูลเอกสารที่มีปริมาณมหาศาล ช่วยค้นหาข้อมูลเชิงลึกและเพิ่มความคล่องตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของพวกเขา

โดยมีแนวคิดหลักของแบรนด์ใหม่ Kyocera Document Solutions คือการให้ความรู้ในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

องค์ประกอบเหล่านี้แสดงถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่า Kyocera Document Solutions คืออะไรและจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า: จะเป็นบริษัทที่พยายามมีนวัตกรรมที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ที่สามารถร่วมมือกับพันธมิตรและลูกค้าเพื่อช่วยเหลือผู้คน เพื่อที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู ที่นี่

Release photo 1   Release photo 2